Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
BocianW roku 2019/2020 w skład Rady SU wchodzą:

Przewodnicząca: Zofia Świtek
Zastępca: Dawid Macedoński
Sekretarz: Maria Charysz
Skarbnik: Krystian Kwiatkowski

W ramach samorządu pracują także następujące sekcje:

Sekcja dekoracyjna:
Przewodnicząca: Marita Stachowiak
Członkowie: Vanessa Onochowska, Magda Buda, Oliwia Kaczmarek

Sekcja porządkowa:
Przewodnicząca: Daniel Plichta
Członkowie: Amelia Wawrzynowicz, Aniela Lulek, Kryspin Adamik

Sekcja nauki i oświaty:
Przewodnicząca: Krystian Kwiatkowski
Członkowie: Zofia Świtek, Julia Smolan, Paweł Gronowski

Sekcja imprez i rozrywek:
Przewodnicząca: Maria Charysz
Członkowie: Zofia Świtek, Magdalena Charysz, Wojciech Konieczny
Cele:

 • zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;

 • wyzwalanie pomysłowości uczniów;

 • kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;

 • wyrabianie umiejętności planowania zadań;

 • wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;

 • podejmowanie współpracy z podmiotami pozaszkolnymi;

 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;

 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

 • Programu Profilaktyczno- Wychowawczy Szkoły

 • wniosków z posiedzeń RP

 • obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN

 • propozycji uczniówLp.

Zadania / cele

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin


I.


Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego.

Rozwijanie samorządności, kształtowanie postaw społecznych, mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły.

 • Demokratyczne Wybory Samorządów Klasowych

 • organizacja pracy w ramach godzin z wychowawcą w poszczególnych klasach.

 • Demokratyczne Wybory Samorządu Uczniowskiego

 • Zebranie Zarządu SU oraz powołanie sekcji:

 • dekoracyjna

 • konkursowa wraz z uroczystościami szkolnymi

 • sekcja informatyczna

 • Ułożenie planu pracy

 • Przepływ informacji:

 • tablica informacyjna SU

 • przekazywanie informacji do wirtualnej gazetki


 • Organizacja Dnia Życzliwości.


.
Wychowawcy
Wychowawcy

Opiekunowie SU z 2018/2019 r.

Opiekunowie SU
Opiekunowie SU


Opiekunowie SU,

sekcja dekoracyjnaIXIX

IXIX

IX


II.

Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania, dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

1. Działalność SU wg opracowanego planu pracy.

2. Współpraca SU z:

 • dyrekcją szkoły,

 • pedagogiem szkolnym,

 • wychowawcami klas, nauczycielami

 • Radą Rodziców,

 • biblioteka szkolną,

 • organizacjami i kołami działającymi w szkole (m.in. z Wolontariatem)

3. Udział przedstawicieli SU w wybranych posiedzeniach RP i spotkaniach z rodzicami.

Opiekunowie SU

Opiekunowie SU

Opiekunowie SU

Opiekunowie SUCały rok

Cały rok

Wg potrzeb
III.

Kultywowanie tradycji. Tworzenie ceremoniału szkolnego.


 • Udział w uroczystościach szkolnych, obchodach rocznic, świąt państwowych, lokalnych.

Uroczyste powitanie „Pierwszaków”

Uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII szkoły podstawowej.


Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Przygotowanie zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Przygotowanie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 • Demokratyczne wybory:

 • samorządów klasowych,

 • Samorządu Uczniowskiego
Wychowawcy kl.I

Poczet Sztandarowy


opiekunowie SUOpiekunowie


Wychowawcy klas

Opiekunowie SU

XI

VI


XIX


VI 2020


IV.


Integracja społeczności szkolnej.

Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej.

Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych.

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

Uzmysłowienie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Rozwijanie ekspresji twórczej młodzieży.


1. Akcje charytatywne, działalność Wolontariatu:

 • „Góra Grosza” - pomoc dzieciom osieroconym.

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 • Włączanie się w ogólnopolskie akcje charytatywne


2. Działalność artystyczna i rozrywkowa:

 • Organizowanie konkursów plastycznych,

 • Rozwijanie zdolności muzycznych i recytatorskich – udział w apelach, uroczystościach szkolnych, konkursach

 • Plebiscyt na najsympatniejszego chłopaka w szkole.

 • Dyskoteka z okazji dnia chłopaka

 • Dzień pyry i dyni – ognisko integracyjne.

 • Wieczór andrzejkowy – wróżby, dyskoteka

 • Zabawa Choinkowa

 • „Z miłością nam do twarzy…” – poczta walentynkowa
  w szkole

 • I Dzień Wiosny – zajęcia sportowo-rekreacyjne

3. Działalność sportowa:

 • Szkolne i klasowe rozgrywki4. Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym.

 • Pomoc koleżeńska, współpraca z pedagogiem i nauczycielami

 • dzień z przebraniem

6 XII – uczniowie w mikołajkowych czapkach;

21 I – Niebieski Poniedziałek – uczniowie przychodzą ubrani na niebiesko;

14 II – Walentynki – uczniowie przychodzą ubrani na czerwono;

21 III – Pierwszy Dzień Wiosny - uczniowie ubrani na zielono;

1 IV – Dzień Klowna, Prima Aprilis – uczniowie przebrani za klaunów;

6 V – Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – uczniowie przynoszą elementy odblaskowe;

1VI – Dzień Dziecka – uczniowie przebrani za małe dzieci.


Opiekunowie SU

Wolontariat

pedagog

Opiekunowie SU

Odpowiedzialni nauczyciele

SU

SU

SUNauczyciele wychowania fizycznego


Opiekunowie SU

Zarząd SU

Przewodnicząca SU


Cały rokwg kalendarza
wg kalendarzaCały rokV.


Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

 • Walka z nałogami – alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze.

Prewencja. Pogadanki na godzinach z wychowawcą, akcje szkolne:

 • Prawa i obowiązki ucznia – gazetka ścienna

 • Sprzątanie świata3. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru.

Opieka nad otoczeniem szkoły, dbałość o estetykę klas.


Opiekunowie SU

Wolontariat


Opiekunowie SU, Zarząd SU


Opiekunowie SU,

Pedagog

Zespoły ds. profilaktyki


pedagog

wicedyrektor szkoły

wychowawcy klasCały rokIX


Cały rok
wg harmonogramuCały rokPlan pracy może podlegać modyfikacji w ciągu roku szkolnego.