Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


OFERTA EDUKACYJNA

PSP im. J. Tuwima w CZARNOBORSKUMisja Szkoły:

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Pracujemy z dziećmi w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.

Przygotowujemy dzieci do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju

WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI UCZNIÓW SŁUŻĄ:

 • KLASY WYPOSAŻONE W NOWOCZESNE POMOCE ( tablice multimedialne)
 • PIĘKNE SALE DLA PRZEDSZKOLAKÓW • PRACOWNIA KOMPUTEROWA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU • BIBLIOTEKA


Budynek w CzarnoborskuBudynek w Pobielu • GABINETY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ ORAZ PEDAGOGA • PLAC ZABAW (jeden przy szkole, jeden przy przedszkolu) • BOISKA (jedno nowe ze sztuczną nawierzchnią) • PIĘKNY TEREN WOKÓŁ SZKOŁY (miejsce na ognisko, podest ze sceną, dużo miejsca na spacery, piaskownice) • IZBA REGIONALNA (utworzona w 2007r przy współpracy z mieszkańcami okolicznych miejscowości)

 • ZIELONE SZKOŁY I WYCIECZKI • PROGRAMY, PROJEKTY, AKCJE ("Nie pal przy mnie proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie", "Sprawny Dolnoślązaczek", "Bocian", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Trzymaj formę", SKS

 • UROCZYSTOŚCI SZKOLNE integrujące społeczność lokalna ( festyn z okazji Dnia Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, zabawa choinkowa, mikołajki, andrzejki)


 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE (j. angielski, kółko artystyczne, sportowe, przedmiotowe)

 • ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla pięcio- i sześciolatków

 • ORGANIZACJA KONCERTÓW MUZYCZNYCH, SPOTKAŃ Z CIEKAWYMI LUDŹMI

 • WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI (Koło Łowieckie "Rogacz", Sanepid, ZPK w Wąsoszu, PCDN i PPP w Górze

 • DZIAŁALNOŚĆ:
  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI
  WOLONTARIATU
 • BARDZO PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCA RADA RODZICÓW( pozyskuje środki na rzecz szkoły, współorganizuje uroczystości szkolne, przygotowuje dla dzieci przedstawienia, w których występują rodzice